Duurzame inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020)

Naam
Duurzame inzetbaarheid

Thema
Organisatie: personeel, werkgeverschap

Doelstelling
De regeling is tweeledig opgezet maar heeft als doel om meer mensen langer en productief aan het werk te houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Het eerste deel van de regeling richt zicht voornamelijk op (overheids)instellingen en bedrijven. Werk- en opdrachtgevers die advies in willen winnen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De projecten kunnen zijn gericht op de het bevorderen van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, een sociale werkomgeving of bijvoorbeeld flexibele werkvormen. 

Het tweede deel richt zich op O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden (ook wel sectoren en regio’s) van sociale partners. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring of pilots ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Voorwaarden
Bijdrage leveren aan werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. 

Vanuit het deel dat gericht is op (overheids)instellingen en bedrijven worden aanvullend de volgende voorwaarden gesteld. Projecten moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:

 • Maken van een bedrijfs- of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers
 • Bevorderen van gezond en veilig werken
 • Bevorderen van een leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk in dialoog met de medewerkers
 • Stimuleren van interne en externe mobiliteit
 • Bevorderen van een flexibele werkcultuur
 • Invoeren van arbeidstijdenmanagement

Verder moet een overheidsinstelling of bedrijf aantonen dat er ten minste twee werknemers in dienst zijn. Het project mag verder maximaal 12 maanden duren. De keuze voor het inzetten van een adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid is in beginsel een vrije keuze. De deskundigheid van deze adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid moet wel worden aangetoond. In de meeste gevallen gebeurt dit door het aanleveren van drie referenties van verschillende opdrachtgevers. Onder een adviseur wordt verstaan een persoon, niet zijnde een werknemer van de subsidieaanvrager, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als adviseur werkzaam is op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Vanuit het deel dat gericht is op O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden worden aanvullend de volgende voorwaarden gesteld. Projecten moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:

 • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
 • het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability; of
 • het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit.

Relevantie
Subsidie voor sport als bijdrage aan een gezonde werkomgeving

Instrument
Subsidie

Budget
Voor duurzame inzetbaarheid is voor de (overheids)instellingen en bedrijven op dit moment geen budget meer beschikbaar. Vanaf het najaar van 2016 wordt er een nieuw budget beschikbaar gesteld. Voor de O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden is €12,5 miljoen euro beschikbaar.

Bijdrage
De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Voor bedrijven is vastgelegd dat alleen de kosten van een adviseur voor het opstellen van een advies of het begeleiden van de implementatie van dat advies subsidiabel zijn. De hoogte van de bijdrage wordt bij het nieuwe budget vastgesteld.

De subsidie per project voor de O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. De subsidiabele kosten bedragen maximaal €500.000. In een samenwerkingsverband met meerdere O&O-fondsen kan dit oplopen tot maximaal drie keer dit bedrag.

Looptijd
2014-2020

Indieningtermijn
Voor (overheids)instellingen en bedrijven zijn reeds twee aanvraagrondes geweest. Naar verwachting wordt in het najaar van 2016 een derde tijdvak opengesteld voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor (overheids)instellingen en bedrijven. 

Voor de O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden is de eerste aanvraagperiode open gezet welke loopt van 19 september tot 28 oktober 2016.

Subsidiegever
Europees Sociaal Fonds

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de regeling Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020

Klik hier voor meer informatie over het gedeelte van de regeling gericht op (overheids)instellingen en bedrijven

Klik hier voor meer informatie over het gedeelte van de regeling gericht op O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden

Contact
Agentschap Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Telefoonnummer: (070) 315 23 40

Line De Vos