Subsidieregeling Energiebesparing & duurzame energie Sportaccomodaties (EDS)

Naam
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Thema
Randvoorwaarden: accomodaties
Maatschappij: duurzaamheid

Doelstelling
De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voorwaarden
Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

Relevantie
Subsidie voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Instrument
Subsidie

Budget
Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 is € 6 miljoen. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Er wordt jaarlijks een budget van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Momenteel is aanvragen niet mogelijk. Vanaf 2017 is er weer nieuw budget beschikbaar.

Bijdrage
De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.
 
Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

Sportstichtingen en -verenigingen krijgen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een lening waarmee zij hun investering kunnen doen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen ontvangen zij een extra subsidie van € 500,-.

Looptijd
2015 - 2020

Indieningstermijn
Momenteel is aanvragen niet mogelijk. Wanneer er weer budget beschikbaar is, moet voorafgaand aan het project/activiteit een aanvraag worden ingediend.

Subsidiegever
Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie.

Contact
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Telefoonnummer: (088) 042 42 42
E-mail: info@rvo.nl

Line De Vos