VSB Fonds

Naam
VSBfonds

Thema
Maatschappij: sociaal participatie, gezondheid, beweegnorm activeren

Doelstelling
VSBfonds zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen actief deelneemt. Een samenleving waarin ieder mens onderdeel is van een groter geheel, een eigen plek heeft en erkenning krijgt. Zodat iedereen zich kan ontwikkelen en zelf ook een bijdrage kan leveren. Om dit te bereiken ondersteunt VSBfonds (sport)projecten die erop gericht zijn mensen te inspireren, met elkaar in contact te brengen en hen bewust te maken van zichzelf en hun omgeving. Het VSBfonds ondersteunt projecten die mensen in staat stellen om mee te doen aan het sociale en economische leven. Projecten die als doel hebben mensen zelfbewuster en krachtiger te maken, zodat ze als verantwoordelijk burger een bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. 

VSB ondersteunt projecten waardoor kwetsbare groepen kunnen deelnemen aan het sociale en actieve leven, zodat ze niet aan de zijlijn hoeven te staan. Activiteiten in het kader van sport en vrije tijd kunnen hiervoor in aanmerking komen als ze bijdragen aan de cohesie van de (lokale) gemeenschap en zich richten op een gezonde leefstijl en het in beweging krijgen van kwetsbare groepen zoals jongeren, gehandicapten, ouderen, amateursportverenigingen, sportaccommodaties, gehandicaptensport, fairplay en antiracisme. VSBFonds ondersteunt bij voorkeur projecten van concrete aard, “doe” projecten, in de overtuiging dat van deze projecten een voorbeeldwerking kan uitgaan.

Voorwaarden
Het project moet gericht zijn op één van de vier onderstaande hoofdthema's:

 • Ontmoeten
  Wij willen bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren.
 • Participeren
  VSBfonds wil bevorderen dat een ieder kan deelnemen aan het sociale en economische leven onder condities die het welbevinden en individuele potenties stimuleren, zodat niemand wordt uitgesloten.
 • Bewustzijn
  Wij willen bevorderen dat mensen inzicht krijgen in de cultuurhistorische context van zichzelf en anderen om daarmee zichzelf en anderen beter te begrijpen en met anderen samen te leven.
 • Inspireren
  VSBfonds wil bevorderen dat het innerlijk leven van een zo groot mogelijke groep mensen wordt verrijkt en de verbeeldingskracht gevoed, opdat mensen daarmee vreugde ervaren en de inspiratie vinden om zichzelf verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving

Verder komt een project alleen in aanmerking als het voldoet aan de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Nederland
  VSBfonds verleent alleen ondersteuning aan projecten in Nederland of het specifieke deel van een project dat in Nederland plaatsvindt. De projecten moeten bovendien in Nederland worden georganiseerd en moeten zijn aangevraagd door een in Nederland gevestigde organisatie. Vanuit de historie van het VSBfonds beperken de activiteiten zich tot het Europese deel van Nederland, waarmee dus de overzeese gebieden van ondersteuning zijn uitgesloten.
 • Private rechtspersonen
  Alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen worden ondersteund.
 • Niet politiek of religieus
  Projecten die een politiek of religieus doel hebben worden niet ondersteund.
 • Duidelijk begin en einde
  Alleen de uitvoering van projecten komen in aanmerking. Dat wil zeggen dat er een vaste begin- en einddatum is, een bepaalde doorlooptijd, bepaald bezoekersaantal of een ander concreet resultaat. Een project kan een dag duren of meerdere jaren, maar een helder einde is vereist.

Relevantie
Subsidie voor het ontwikkelen van een samenleving waaraan iedereen actief kan deelnemen.

Instrument
Subsidie

Budget
Onbepaald.

Bijdrage
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag verschillend per thema, project of activiteit.

Looptijd
Doorlopend. 

Indieningtermijn
Minimaal vier maanden vóór de start van het project.

Subsidiegever
VBS Fonds

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie.

Contact
VBS Fonds
Telefoonnummer: (030) 230 33 00
E-mail: info@vsbfonds.nl

Line De Vos