Erasmus / Erasmus + sport

Naam

Erasmus+

  

Thema
Sportactiviteiten: evenementen, innovatie en ontwikkeling
Randvoorwaarden: scholing
Maatschappij: sociaal, gezondheid, culttur en gedrag
Organisatie: strategie en beleid, financien, organisatie

 

Doelstelling
Dit programma is de opvolger van het subsidieprogramma voor onderwijs 'Leven Lang Leren' en loopt van 2014 tot en met 2020. Het EU-programma Erasmus+ voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport beantwoordt aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie: bijdragen aan groei en welvaart voor individu en samenleving door te investeren in mensen. Het programma gericht op sport ondersteunt activiteiten voor goed bestuur, bevordert de aanpak van internationale bedreigingen van de integriteit van de sport en stimuleert innovatieve praktijken op het gebied van sport en lichaamsbeweging. De activiteiten dragen bij aan intensievere Europese samenwerking in de sport en betere afstemming tussen de sportorganisaties.

Het hoofddoel is de promotie van Fair Play en Europese samenwerking in de sport. Op Europees niveau is het mogelijk een antwoord te bieden op actuele uitdagingen in de sportsector. Bijvoorbeeld problemen als intolerantie, discriminatie en match-fixing. Verder benadrukken de sportorganisaties samen het belang van lichaamsbeweging en de gelijke mogelijkheden voor iedereen om te sporten. De samenwerkende sportorganisaties organiseren activiteiten gericht op ontwikkeling, overdracht en toepassing van innovatieve ideeën en praktijken voor sport en lichaamsbeweging. Dit gebeurt op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, zowel binnen de sportsector als daarbuiten.

Voorwaarden

Projecten en activiteiten moeten gericht zijn op:

  • Integriteit van sport (bestrijding van doping, wedstrijdvervalsing, discriminatie bescherming van minderjarigen, goed bestuur en gendergelijkheid); of 
  • Economische dimensie van sport (economische voordelen, nalatenschap van belangrijke sportevenementen, duurzame financiering van sport); of
  • Sport en samenleving (gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging, onderwijs, opleiding, werken in loondienst en vrijwilligerswerk).

Ook de volgende onderwerpen komen voor subsidie in aanmerking:

  • Collaborative partnerships: samenwerkingspartnerschappen voor de ontwikkeling, overdracht en/of implementatie van innovatieve praktijken in sport en lichaamsbeweging. Lees meer over Collaborative partnerships op de website van de Europese Commissie. 
  • Not-for-Profit European Sport Events: het organiseren van Europese non-profit evenementen met sporters uit minimaal twaalf landen. Lees meer over Not-for-Profit European Sport Events op de website van de Europese Commissie.

Het programma staat in eerste instantie open voor verenigingen, scholen en universiteiten. Gemeenten kunnen in hun regierol als partner optreden in een project. Voor gesubsidieerde sportactiviteiten moeten, waar gepast, aanvullende financiële middelen worden verkregen door middel van een partnerschap met derden, zoals particuliere ondernemingen. Aanvragen dienen rechtstreeks bij de Europese Commissie te worden ingediend.

Relevantie
Subsidie voor sport in de promotie van Fair Play en Europese samenwerking in de sport en verbetering van de randvoorwaarden om te sporten.

Instrument

Subsidie

Budget
Het budget voor het totale Erasmus+ 2014-2020 programma in de EU bedraagt €14,7 miljard. Specifiek voor 2016 is het totale budget €2,2 miljard.

Bijdrage

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag verschillend per project en activiteit maar maximaal €500.000 voor 80% van de projectkosten.
  

Looptijd

2014-2020

 

Indieningtermijn:

Aanvragen in het kader van samenwerkingspartnerschappen voor 2016 hadden uiterlijk in mei 2016 ingediend moeten worden. Waarschijnlijk wordt in het najaar van 2016 bekend wanneer de aanvragen voor 2017 ingediend kunnen worden. 
 
Subsidiegever

Europese Commissie

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie

Contact
Voor projecten sport kan het beste contact worden opgenomen met het uitvoerend Agentschap EAC in Brussel
Telefoonnummer: (0032) 22 99 11 11
E-mailadres: eac-info@ec.europa.eu

Line De Vos