Kernsportevenementen Zeeland

Naam 
Kernsportevenementen

Thema 
Sportactiviteiten: evenementen

Doelstelling 
De provincie Zeeland wil een bijdrage leveren aan een aantal (top)sportevenementen in Zeeland die Zeeland op de kaart zetten. Zeeland biedt een prachtig 'decor' en geschikte natuurlijke omstandigheden. Daarop is de keuze voor het Zeeuwse kernsporten beleid dan ook gebaseerd. Op de bijdrage die een evenement levert aan het imago van Zeeland als land in zee en de economische kansen. De provinciale inzet op sport is, ingegeven door de kerntakendiscussie, primair gericht op als middel voor de profilering van Zeeland en het economisch rendement (spin-off).

Naast de evenementen is SportZeeland de uitvoerende partij voor het provinciale sportbeleid zoals dat door Provinciale Staten van Zeeland wordt vastgesteld. Eén keer per vier jaar wordt dit beleid bijgesteld en wordt SportZeeland verzocht dit weer vorm te geven en uit te voeren. Jaarlijks wordt een werkprogramma voorgelegd aan de Provincie Zeeland. SportZeeland houdt zich bezig met breedtesport en topsport.

Voorwaarden 
Subsidie is mogelijk voor een kernsportevenement. Onder kernsporten worden onder andere de volgende sporten verstaan: wieler-, water- en standsport waarbij gebruik wordt gemaakt van het Zeeuwse landschap. Waarbij per sport de volgende extra voorwaarden worden gesteld:

  • Wielersport: een sport erkend door de Internationale Wielerunie UCI en NFTU;
  • Watersport: een sport erkend door één van de aan het NOC*NSF gelieerde watersportbonden;
  • Strandsport: een sport die wordt uitgeoefend op het strand en erkend wordt door één van de aan het NOC*NSF gelieerde bonden.

Subsidie kan worden verleend voor een kernsportevenement dat:

  • door de landelijke sportbond of het NOC*NSF wordt gekwalificeerd als hoogste niveau in de betreffende tak van sport voor de betreffende leeftijdscategorie;
  • potentie voor Zeeland heeft in de zin van de promotie van de provincie Zeeland door internationale of nationale zichtbaarheid en waarmee de provincie als regio wordt geprofileerd; of,
  • een economische impuls levert voor de regio.

Subsidie wordt niet verstrekt voor een evenement waarbij er geen sprake is van verbreding van het evenement door sportontwikkeling, talentontwikkeling, breedtesport of gehandicaptensport. Ook wordt er geen subsidie verstrekt als de subsidie minder bedraagt dan €1.000

Relevantie
Met behulp van subsidie kunnen sportevenementen georganiseerd worden.

Instrument
Subsidie

Budget 
Er wordt jaarlijks door de provincie een subsidieplafond vastgesteld. 

Bijdrage 
De subsidie bedraagt:

  • maximaal € 75.000 voor een nationaal of internationaal evenement met regionale en nationale en beperkte internationale media-aandacht, met een publieksbereik ook buiten Zeeland, een groot aantal sporters op het hoogste niveau, een groot aantal side-events en georganiseerd door een professionele organisatie;
  • maximaal € 25.000 voor een nationaal of provinciaal evenement met provinciale en beperkte nationale media-aandacht, een groot aantal sporters op hoog niveau, een provinciaal publieksbereik en georganiseerd door een semi-professionele organisatie;
  • maximaal € 5.000 voor een meerdaags evenement met nationale of internationale deelnemers en een regionale uitstraling;
  • € 2.500 voor een eendaags evenement met nationale deelnemers en een regionale uitstraling.

De subsidie bedraagt maximaal 10 procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van €75.000.

Looptijd 
Doorlopend

Indieningtermijn 
De aanvraag voor een subsidie wordt ingediend voor 1 januari van het kalenderjaar waarin de activiteit wordt aangevangen. De behandelingstermijn van de aanvraag vangt aan op 1 januari.

Subsidiegever 
Provincie Zeeland

Informatie 
Klik hier voor meer informatie over de subsidies vanuit de provincie Zeeland

Klik hier voor meer informatie over SportZeeland 

Contactpersoon 
Provincie Zeeland
Afdeling Subsidies
Telefoonnummer: (0118) 63 10 11
E-mail: provincie@zeeland.nl

SportZeeland
Telefoonnummer: (0113) 277 133
E-mail: info@sportzeeland.nl

Line De Vos