PROGRESS

Naam

PROGRESS

Thema

Maatschappij: sociaal, integratie
 
Doelstelling

Het in 2007 gestarte PROGRESS verving vier vroegere programma’s die alle in 2006 afliepen. Het doel van PROGRESS is EU-fondsen op sociaal terrein te stroomlijnen en daarmee rationeler in te zetten.

Het programma omvat de volgende vijf thema’s:

  • werkgelegenheid;
  • sociale bescherming en integratie;
  • arbeidsomstandigheden;
  • discriminatiebestrijding;
  • gelijkheid van mannen en vrouwen.Het programma richt zich op projecten die bijdragen aan een Europese beleidsdoelstelling op een van deze vijf thema’s. Activiteiten die voor subsidiering in aanmerking kunnen komen zijn o.a. analyse, onderzoek, het oprichten van netwerken, het delen van informatie en kennis ter verbetering van zowel het beleid als de praktijk, het voeren van campagnes.

Voorwaarden
Aan het programma kan worden deelgenomen door:

  • de EVA/EER-landen, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de EER-overeenkomst;
  • de met de Europese Unie geassocieerde toetredingslanden en kandidaat-lidstaten en de westelijke Balkanstaten die bij het stabilisatie- en associatieproces betrokken zijn.

Werkzaamheden in verband met wederzijdse leerprocessen, bewustmaking en verspreiding moeten een sterke Europese dimensie bezitten, voldoende groot van opzet zijn om een echte Europese meerwaarde te garanderen, en worden uitgevoerd door nationale, regionale of lokale autoriteiten, in de Gemeenschapswetgeving bedoelde gespecialiseerde instanties of actoren die op hun terrein een sleutelpositie innemen.

Uit het programma worden geen maatregelen gefinancierd ter voorbereiding en uitvoering van een Europees Jaar.

Relevantie
PROGRESS is het sociale programma van de EU. Projecten moeten dus ook een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programma. Voor de sport kunnen met name de thema’s sociale integratie, discriminatiebestrijding en gelijkheid van mannen en vrouwen van belang zijn.

Instrument
Subsidie

Budget

Totaal budget 2014-2020: €500 miljoen


Bijdrage

Subsidie kan normaal niet meer zijn dan tachtig procent. In uitzonderlijke gevallen is hogere subsidiëring mogelijk.


Looptijd

2014-2020


Indieningtermijn

Doorlopend

Subsidiegever

Europese Commissie


Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.
 
Contact
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
G. Hilverdink
E-mail: ghilverdink@minszw.nl

Line De Vos