Richard Krajicek Foundation (KRAJI)

Naam
Richard Krajicek Foundation (KRAJI)

Thema
Sportactiviteiten: doelgroepenbeleid, sport voor kinderen
Randvoorwaarden: accomodatie
Maatschappij: sociaal, wijkfunctie, integratie
 
Doelstelling
Het doel van de Richard Krajicek Foundation (KRAJI) is het stimuleren van sportieve activiteiten in een sociaal veilige situatie voor jongeren in wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn. De Richard Krajicek Foundation wil haar doel bereiken door het aanleggen van playgrounds. Zowel gemeenten als wijken/inwoners kunnen deze playgrounds aanvragen.


Voorwaarden

  • de aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een speelplein waar jongeren kunnen sporten en spelen;
  • het speelplein is gelegen op een plek waar de mogelijkheden tot sporten beperkt zijn en waar sprake is van een achterstandssituatie;
  • de leiding en de financiering van het project zijn in handen van een gemeente en/of een betrokken partij zoals een woningbouwcorporatie;
  • In de plannen moet aandacht zijn voor sociaal beheer, aangezien beheer en begeleiding van jongeren op het plein een belangrijke voorwaarde vormen voor een succesvol functioneren van een plein en het ontstaan van een sociaal veilige situatie, waarin alle jongeren de mogelijkheid krijgen zich (sportief) te ontwikkelen; er moeten voldoende inzet en aanwezigheid van een beheerder (zoals een speeltuinbeheerder of pleinwerker) zijn om een sociaal veilige situatie te bewerkstelligen;
  • ten aanzien van de begeleiding is het streven dat er in de periode maart tot en met oktober een sport- en spelleider (of sportbuurtwerker) voor minimaal twintig uur in de week wordt ingezet. 

Relevantie
KRAJI bevordert de leefbaarheid in wijken door financieel bij te dragen aan het realiseren van accommodaties. 
 
Instrument
Financiële bijdrage

Budget
Onbepaald

Bijdrage
Een financiële bijdrage kan worden verstrekt voor:

  • de aanleg van een playground;
  • de financiering van de sport- en spelleider.

Looptijd
Onbepaald

Indieningtermijn
Vooraf

Subsidiegever
Richard Krajicek Foundation

Meer informatie

www.krajicek.nl/
 

Contact
Richard Krajicek Foundation
Telefoonnummer: (070) 338 74 45
E-mail: info@krajicek.nl

Line De Vos