Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op jouw Overeenkomst met Sportjeal en elk gebruik van de Apps en Website van de Sportjeal. Sportjeal adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of zou je over andere zaken contact op willen nemen met Sportjeal, dan kan je contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Artikel 1: Definities

Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de gebruiker (hierna ook: Account) binnen de Website of Apps waartoe de gebruiker toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Sportjeal.

Content: alle informatie die door Sportjeal op de Website of de Apps is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, het studiemateriaal, video’s, games, teksten, tabellen, rapporten, overzichten en de lay-out en look-and-feel van de Website en Apps;

Dienst: de Dienst die Sportjeal aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen Sportjeal en de Gebruiker gesloten Overeenkomst. De Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een Website en meerdere Apps, waarop Sportjeal de Content plaatst, zoals nader omschreven op de Website & Apps en in artikel 4;

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;

Inloggegevens: het e-mailadres en het wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot zijn Account, zoals nader omschreven in artikel 3;

Gebruiker: de natuurlijke persoon die via een Account gebruik maakt van de Dienst als deelnemer of teamlid ten behoeve van de gesloten Overeenkomst met Sportjeal (hierna ook wel als “je”, “jij”, “jou” of “jouw” aangeduid);

Trainer: de natuurlijke persoon die via een Account gebruik maakt van de Dienst als trainer of TC ten behoeve van de gesloten Overeenkomst met Sportjeal;

Club: de vereniging of andere organisatie die via een of meerdere Accounts gebruik maakt van de Dienst als club of organisatie ten behoeve van de gesloten Overeenkomst met Sportjeal;

Overeenkomst: de Overeenkomst die de Gebruiker met Sportjeal heeft gesloten;

Sportjeal: Sportjeal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Voorschoten, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68409931 (hierna ook wel als “wij” of “ons” aangeduid);

Website: één van de Websites van Sportjeal, waaronder begrepen sportjeal.com, de onderliggende pagina‘s, (web) applicaties.

Apps: één van de (mobiele) apps van Sportjeal, waaronder begrepen de Sportjeal Gamificator App, de Sportjeal Play App, de Sportjeal Academy App, en de Sportjeal Account App en alle daarin gelinkte (mobiele) apps en/of (mobiele) apps van Sportjeal.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw Overeenkomst met Sportjeal, elk gebruik dat jij of jouw Gebruiker van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen jou en Sportjeal.

2.2   Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen en zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden op onze Website plaatsen. Als een wijziging of aanvulling jouw rechten of verplichtingen aanzienlijk zal beïnvloeden, zullen wij je per e-mail op de hoogte stellen of de wijzigingen onder jouw aandacht brengen tijdens jouw gebruik van onze Website of App. Als je de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, kan je stoppen met het gebruik van de Website en Apps en je Account verwijderen.


Artikel 3: Toegang tot de Dienst

3.1   Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Overeenkomst aangaan met Sportjeal, waarna Sportjeal een Account aanmaakt en je Inloggegevens verstrekt. Je kan de Inloggegevens wijzigen op de manier zoals beschreven is op de Website.

3.2   Je kan het Account aanmaken, activeren en beheren op de manier zoals beschreven is op de Website. Het (aantal) Account(s) is gekoppeld aan het Account en de Overeenkomst van de Gebruiker, tenzij een los Account aangemaakt kan worden. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst dat via de Inloggegevens van zijn Gebruiker wordt gemaakt.

3.3   Je dient je Inloggegevens geheim te houden. Zodra je weet of vermoedt dat je Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dien je Sportjeal daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.4   Je staat er jegens Sportjeal voor in dat de informatie die je bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt compleet en juist is. Je bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.

3.5   Het is niet toegestaan om:

a.   andere Gebruikers om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans Account;

b.   je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de Website of Apps op andere wijze dan door het gebruik van je eigen Inloggegevens;

c.   iemand anders toegang te verschaffen tot je Account.

3.6   Sportjeal is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de Dienst, de Website, de Apps en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.

3.7   Sportjeal garandeert niet dat de Website, de Apps en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Sportjeal is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst, de Apps of de Website.


Artikel 4: Gebruik van de Dienst

4.1   De Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een Website en Apps. Op de Website en Apps kan de Gebruiker oefenen met de daarop beschikbaar gestelde Content en kan de Gebruiker inzicht verkrijgen in de vorderingen van zichzelf.

4.2   De functionaliteiten van de Website en App en de beschikbare Content zijn afhankelijk van het soort Account dat je hebt en kunnen dus per Gebruiker verschillen.

4.3   De Gebruiker staat ervoor in dat zijn Gebruiker te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat door zijn Gebruiker van de Dienst wordt gemaakt. De Gebruiker vrijwaart Sportjeal voor alle aanspraken van Sportjeal en/of derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker en Gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is.

4.4   Je gebruik van de Dienst mag niet:

a.   op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;

b.   virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, de Apps, de Dienst en/of de computersystemen van Sportjeal te omzeilen;

c.   bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Website en Apps geboden tools om de Website of Apps te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;

d.   bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, dan wel om de Website of Apps op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

e.   een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Sportjeal;

f.   een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website of Apps leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren;

g.   naar de mening van Sportjeal in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;

h.   in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;

i.   inbreuk maken op de rechten van Sportjeal en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;

j.   op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of

k.   de belangen en goede naam van Sportjeal kunnen schaden.

4.5   In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Sportjeal ten Dienste staan, is Sportjeal te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Gebruikers in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i)   de Gebruikers handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

(ii)   de Gebruiker handelt in strijd met de Overeenkomst of de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;

(iii)   Sportjeal van mening is dat handelingen van de Gebruikers schade of aansprakelijkheid aan jezelf, Sportjeal of anderen kunnen toebrengen.

Sportjeal zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

4.6: Wanneer je een inactieve gebruiker bent (en de Dienst langer dan 2,5 jaar niet gebruikt), mag Sportjeal de Dienstverlening beëindigen en jouw Account verwijderen. Sportjeal zal jou eerst een bericht sturen om te controleren of het Account behouden moet blijven.


Artikel 5: Betaling

5.1   Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, is de Gebruiker géén vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.

5.2   Om gebruik te kunnen maken van de Dienst als Trainer of Club is een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de Dienst is verschuldigd, ongeacht of de Gebruikers gebruik heeft gemaakt van de Dienst, de Apps of de Website. De prijs voor de Dienst is afhankelijk van de lidmaatschapsduur en het soort pakket dat de Gebruiker afneemt. Tenzij anders overeengekomen, zijn de lidmaatschapsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op de Website of Apps.

5.2   Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website of Apps en door de Gebruiker is gekozen.

5.3   Sportjeal behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Gebruiker binnen de termijn zoals vermeld in het Account.

5.4   Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

5.5   In geval van niet-tijdige betaling is Sportjeal (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Gebruiker aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente daaronder begrepen. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op.

5.6   Sportjeal is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende Vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen, dit conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl).

5.7 Mogelijk maak je bij de bestelling en betaling gebruik van een kortingscode. De kortingscode kan zijn gekoppeld aan een minimumbedrag en kan slechts één keer keer worden verzilverd. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Mocht je bij een bestelling een kortingscode hebben verzilverd, dan behoudt Sportjeal zich het recht voor de oorspronkelijke prijs voor de Dienst die je hebt besteld in rekening te brengen als – vanwege een herroeping – de totale waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de kortingscode of deze niet aan de voorwaarden voldoet.


Artikel 6: IE-rechten

6.1   De IE-rechten met betrekking tot de Dienst, de Apps en de Website alsmede de via de Website of Apps openbaar gemaakte Content, berusten bij Sportjeal en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Gebruiker en/of de Gebruiker over te dragen.

6.2   Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft Sportjeal aan de Gebruiker en/of de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Content, de Apps en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

6.3   De Gebruikers zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Sportjeal , zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website, de Apps of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website, de Apps of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

6.4   Alle informatie, materialen en/of documenten die de Gebruikers verstrekt aan Sportjeal in het kader van de Dienst blijft eigendom van de GebruikersSportjeal verkrijgt een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de Dienst.


Artikel 7: Garanties

7.1   De Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Sportjeal geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene VoorwaardenSportjeal is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de Website of de Apps.

7.2   In het bijzonder garandeert Sportjeal niet dat het gebruik van de Website of de Apps door de Gebruiker bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in prestaties.

7.3   De rapporten die de Website of Apps geven aan de Gebruiker over de voortgang van de Gebruiker zijn slechts gebaseerd op de door de geregistreerde voortgang van de Gebruiker. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapporten, statistische overzichten of andere informatie die door middel van de Website of de Apps worden verkregen.

7.4   De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Sportjeal alleen een Website en Apps biedt waarmee de Gebruikers kunnen oefenen. Sportjeal is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die de Gebruiker door middel van de Website of Apps heeft verkregen.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1   Wanneer Sportjeal aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de door jou geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Gebruiker aan Sportjeal betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Sportjeal is voortgevloeid. De aansprakelijk is in elk geval beperkt tot een uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 5.000,=.

8.2   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(i)   materiële schade aan zaken;

(ii)   redelijke kosten die je zou moeten maken om de prestatie van Sportjeal in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, tenzij je de Overeenkomst hebt vernietigd;

(iii)   redelijke kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de schade ziet op directe schade; en

(iv)   redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.

8.3   In geen geval is Sportjeal aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

8.4   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij  Sportjeal meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sportjeal vervalt door het enkele verloop van 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de vordering.

8.5   De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Sportjeal.


Artikel 9: Inwerkingtreding en duur

Inwerkingtreding

9.1   De Overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum, of – indien die datum niet expliciet is vastgelegd – op het moment dat Sportjeal de Gebruiker de mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de Dienst.


Initiële duur

9.2   De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is één (1) jaar, of indien anders, zoals aangegeven op de Website of Apps bij het tot stand komen van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de Overeenkomst en de verplichtingen van de Gebruiker onder de Overeenkomst. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of de Gebruiker het lidmaatschap van zijn Gebruiker opzegt via het Account is Sportjeal niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen.


Verlenging bepaalde tijd

9.3   De Gebruiker kan aangeven dat hij de Overeenkomst wil verlengen voor een bepaalde tijd. Voor deze verlening is artikel 9.2 van deze Overeenkomst van toepassing.


Artikel 10: Beëindiging

10.1   Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Website en Apps direct ontzegd. Sportjeal verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het AccountSportjeal is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst enige informatie uit de Website of Apps te converteren.

10.2   In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Sportjeal reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Sportjeal vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Sportjeal ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


Artikel 11: Herroepingsrecht

11.1   Je hebt altijd het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren. Daar hoef je geen redenen voor op te geven.

11.2   Sportjeal hanteert op bepaalde lidmaatschapsvormen, waaronder de halfjaar- en jaarlidmaatschappen, en alleen wanneer dat is aangegeven op de Website of in de Apps, een langere herroepingstermijn (ook wel onze tevredenheidsgarantie “Niet tevreden, geld terug”). Dit houdt in dat wanneer je niet tevreden bent met (de Dienst van) Sportjeal , je de Overeenkomst binnen 30 dagen kan annuleren.

11.3   De termijn van het herroepingsrecht start op de dag dat je het lidmaatschap hebt bevestigd.

11.4   Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons dit laten weten door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail). Je kunt hiervoor ons contactformulier invullen. Je moet de verklaring versturen vóór het aflopen van de herroepingstermijn.

11.5   Sportjeal zal vervolgens de door jou betaalde vergoeding binnen 14 dagen terugstorten op het door jou opgegeven rekeningnummer.


Artikel 12: Privacy

12.1   De gegevens die de Gebruiker tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die de de Gebruikers verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform het Privacy Statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.2   Als de Gebruiker onderdeel van wordt van een team worden zijn gegevens gedeeld met de Trainer en de Club die bij dit team horen.


Artikel 13: Verschafte informatie

Indien je uit jezelf of op ons verzoek Content aan ons of Sportjeal toezendt, e-mailt, per post stuurt of op een andere wijze aan ons of Sportjeal verstuurt (de “Verschafte Informatie”), verleent je ons, en draag je hierbij aan ons en onze opvolgers over, een vergoedingsvrij, eeuwigdurend, niet in te trekken, niet exclusief recht (waaronder begrepen persoonlijkheidsrechten of, afhankelijk van de toepasselijke wet van jouw jurisdictie, zie je af van persoonlijkheidsrechten) en verleen je een licentie (en geef je toestemming) om de Verschafte Informatie (geheel of gedeeltelijk met of zonder gebruik van je naam) overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, bewerken, aanpassen, openbaar te maken, vertalen, bewerkingen te maken van, te distribueren, aan het publiek te communiceren, uit te voeren en vertonen en/of de Verschafte Informatie op te nemen in een ander werk in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt, voor de gehele duur van auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele en eigendomsrechten (gezamenlijk: “de Rechten”) die rusten op het Voorgelegde, en dit voor elk doel, commercieel, publicitair of anderszins.

Je garandeert ook dat:


Artikel 14: Overig

13.1   Sportjeal mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportjeal.

13.2   Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

13.3   Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.


Sportjeal v2023-1. Laatst gewijzigd op 24 januari 2023.